Menu

Hjælp

Netbank

Søg

07.03.2019

Tilfredshed med årsregnskabet i Den Jyske Sparekasse


Torsdag den 7. marts offentliggjorde Den Jyske Sparekasse sit første årsregnskab efter børsnoteringen sidste år. Resultatet før skat for 2018 lyder på 98,3 mio. kr.

Årets resultat lever op til forventningerne
For moderselskabet udgør resultatet før skat 88,2, hvilket er indenfor udmelding i forbindelse med offentliggørelsen af sparekassens prospekt den 21. november, som var på 80-90 mio. kr. Når man ydermere tager i betragtning, at børsnoteringen var forbundet med ekstraordinære udgifter på 26,7 mio. kr., så er vi absolut tilfredse med resultatet. For den samlede koncern er resultatet på 98,3 mio. kr. før skat. Det gode resultat kan blandt andet tilskrives en række tiltag og aktiviteter, som vi igangsatte i 2018 for at øge indtjeningen, udtaler adm. direktør Claus E. Petersen.

Med kapitalomlægningen i 2018 er sparekassens kapitalbase blevet styrket. Som følge heraf er kapitaloverdækningen i forhold til alle krav blevet øget til 5,1 pct. point mod 2,8 pct. point ultimo 2017. En forøgelse som betyder, at kapitaloverdækningen ligger over sparekassens målsætning på 5,0 pct. point.

Børsnoteringsprocessen har styrket sparekassen
2018 vil altid blive husket som et ganske særligt år i Den Jyske Sparekasses historie. I juni blev sparekassen omdannet til aktieselskab og fik samtidig tilført ny kapital fra professionelle investorer. I november fulgte børsnoteringen, og sparekassen trådte dermed ind i en ny verden med de krav, der stilles til børsnotererede virksomheder. Derfor blev 2018 også et travlt år, hvor forret­ningen blev gennemgået ned til mindste detalje – hver en politik og forretningsgang er blevet revi­deret og nyimplementeret. Derfor er det på alle måder en styrket sparekasse, der er trådt ind i 2019.

Sparekassens initiativer
I overensstemmelse med strategien påbegyndte sparekassen i 2017 processen med at nedbringe udlån og garantier til landbrug og fast ejendom, som frem mod udgangen af 2022 skal reduceres med henholdsvis 500 og 200 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2017. Som led i denne proces måtte eksponeringen mod landbrug og fast ejendom maksimalt udgøre henholdsvis 2,6 mia. kr. og 1,55 mia. kr. ultimo 2018. Processen forløber positivt og hurtigere end sparekassen havde forventet, hvilket har medført, at eksponeringerne mod landbrug og fast ejendom var nedbragt til 2,4 mia. kr. og 1,3 mia. kr. ultimo 2018.

- Samtidig oplever vi en pæn kundetilgang, og de nye kunder tilfører sparekassen et tilfredsstillende forretningsomfang. I 2018 valgte 4.400 privatkunder at blive nye kunder i Den Jyske Sparekasse, og vi havde en stor fremgang i kundetilfredshed, fortæller Claus E. Petersen og fortsætter:

 - I 2019 vil vi have fokus på at styrke vores markedsposition som en nærværende og lokal spare­kasse, der aktivt deltager i udviklingen af de lokalsamfund, hvor vores kunder bor. I en verden, der forandrer sig hurtigere end nogensinde, oplever vi, at mange kunder i stigende omfang har behov for en personlig relation til deres pengeinstitut - især når livets store økonomiske beslutninger skal træffes. Vi følger med den digitale udvikling og tilbyder vores kunder et stadigt stigende antal digitale løsninger og muligheder, men det er helt centralt for os, at det sker som supplement til vores kernekompetence - personlig rådgivning af høj kvalitet – aldrig på bekostning heraf.

Forventninger til 2019
I 2019 fortsætter processen med at øge udlån til private og nedbringe udlån til de risikobetonede brancher landbrug og fast ejendom. Sparekassen forventer at kunne fastholde et stabilt samlet udlån i 2019.

Omkostningerne var i 2018 påvirket af de ekstraordinære udgifter til refinansiering og børsnotering. Refinansieringen muliggjorde, at sparekassen i juni 2018 kunne indfri den meget dyre statslige hybrid kapital på 375 mio. kr. Derfor er forventningen, at omkostningerne vil blive reduceret betydeligt i 2019.

På basis heraf forventer sparekassen et resultat før skat på 120 - 140 mio. kr.

Sparekassen offentliggjorde den 1. marts 2019 oplysninger om indgåelse af betinget salg af sine aktier i Sparinvest Holding SE. Såfremt betingelserne for aftalen falder plads vil det indebære, at det udmeldte niveau for resultatet før skat opjusteres til ca. 200-220 mio. kr. Samtidigt vil sparekassens kapitaloverdækning øges med ca. 1,0 procentpoint. Transaktionen forventes gennemført i 3. kvartal 2019.For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Claus E. Petersen på tlf. 76 72 09 75
Direktør Torben Sørensen tlf. 76 72 13 55