Menu

Hjælp

Netbank

Søg

Udenlandsk inkasso er en international betalingsform, som anvendes når sælger og købers kendskab til hinanden er begrænset. Kendskabet er begrænset i den forstand, at sælger ønsker en sikkerhed for, at varerne ikke udleveres til køber før betaling, eller accept af betaling, har fundet sted.

En udenlandsk inkasso giver partnerne større sikkerhed i handler med udlandet. Der skal dog være tillid mellem partnerne, da køber kan undlade at indløse dokumenterne. I sådan et tilfælde vil sælger have omkostninger i forbindelse med returnering, oplagring eller videresalg af varerne.

De pengeinstitutter, som måtte være involveret i en inkassoforretning, forholder sig udelukkende til dokumentsiden af inkassationen, og har intet med selve varerne at gøre.

Ved en udenlandsk inkasso indgår der flere typer af dokumenter; herunder henholdsvis finansielle og kommercielle dokumenter. De finansielle dokumenter er veksler og lignende dokumenter, som kan anvendes for at opnå betaling af et pengebeløb. Ved kommercielle dokumenter forstås fakturaer, transportdokumenter, certifikater og lignende dokumenter, som ikke er finansielle.

Udenlandsk inkasso er reguleret af et sæt internationale regler (UCR 522), så både køber og sælger er sikret en ensartet håndtering af inkassoforretninger.

Anvendelse

Betaling ved åben regning giver ikke altid den ønskede og nødvendige sikkerhed. Dette gælder især i situationer, hvor sælger ikke kender køber tilstrækkeligt til at overdrage varerne før betaling. I disse situationer kan brugen af udenlandsk inkasso minimere risikoen for begge parter.

Udenlandsk inkasso giver sikkerhed i form af, at dokumenterne ikke udleveres før køber har betalt, eller før der foreligger en accepteret veksel. Accept af en veksel betyder, at køber accepterer en fremtidig betaling mod at få dokumenterne og derved at få udleveret varerne.

Fordele som importør

  • Adgang til varerne efter betaling eller accept
  • Mulighed for kredittid med veksel
  • Hurtig og sikker betaling igennem banksystemerne

Fordele som eksportør

  • Køber har betalt - eller accepteret veksel - før dokumenterne udleveres
  • Nem og billig handelsform. Inkasso er et smidigere produkt end en remburs
  • Sparekassen har det administrative arbejde ift. opfølgning, rykkere, og betaling

Vil du vide mere om udenlandsk inkasso?

Kontakt din rådgiver